Gratis figuuranalyse Nieuw! Nu vanaf €78 per maand

Begrippen

Algemene voorwaarden: de voorwaarden die van toepassing zijn op elke Bodystyling-club en die je terugvindt op de Bodystyling-website.

Afspraken: in een Bodystyling-club werken we altijd op afspraak, dus op een specifieke datum en een specifiek uur dat je vooraf vastlegt.

Figuuranalyse: dit is een soort intakegesprek waarbij we vooral je doelstellingen bespreken. Om je doel te behalen stellen we een persoonlijk bewegings- en voedingsprogramma op in de vorm van een advieskuur.

Premium advieskuur: dit is een verzamelnaam van activiteiten in de vorm van oefenbeurten of een lidmaatschap waarbij we jou als lid helpen om het doel te bereiken dat we tijdens een figuuranalyse samen vooropgesteld hebben. Om het resultaat te kunnen garanderen, moet je voor of na het sporten onze Skinrevita-therapie volgen.

Advanced advieskuur: zie premium advieskuur, maar hier wordt de Skinrevita-therapie gehalveerd.

Basic advieskuur: zie premium advieskuur, maar hier wordt de Skinrevita-therapie volledig weggelaten.

Skinrevita: dit is een actief verrijkt zuurstofbad dat je huid helemaal revitaliseert. Een Skinrevita-therapie duurt ongeveer vijftien minuten.

Figuurbehoud: dit is een formule waarvoor je kunt kiezen zodra je het vooropgestelde doel bereikt hebt. Je kunt dan tegen een verminderd tarief maar met minimale begeleiding en opvolging je kuur verder zetten.

Programma’s: Bodystyling biedt binnen een advieskuurkuur de mogelijkheid om te kiezen voor een specifiek programma waarbij het accent vooral op een specifieke behoefte of doelstelling ligt.

Leden: je bent lid van Bodystyling als je een lidmaatschap hebt afgesloten, ofwel een of meerdere beurten hebt aangekocht.

Gasten: gasten zijn bezoekers die geen lid zijn, maar toch toegang hebben tot de club.

Bodystyling-club: elk Bodystyling-filiaal is een entiteit op zich en wordt een club of Bodystyling-club genoemd.

Coaches: dit zijn de medewerkers in een Bodystyling-club. Ze kunnen gespecialiseerd zijn in zowel beweging en voeding als mind. Ze coachen jou om je doel op een zo performant mogelijke manier te behalen.

Thermo cabin (ook warmtecabine of TFM-cabine genoemd): dit is een cabine die verwarmd wordt en waarin je je oefeningen uitvoert, met of zonder gewichten.

Voedingsadvies: tijdens een advieskuur word je voortdurend professioneel geadviseerd en begeleid op het vlak van voeding.

Eetschriftje (of eetdagboekje): dit is een invulboekje waarin je – vooral in de beginfase van een advieskuur – je voeding, porties en eetgewoonten noteert.

Beurtenkaart: dit is een aankoop in de vorm van een bepaald aantal beurten die je binnen een gestelde termijn moet opnemen. Bij iedere gemaakte afspraak wordt een beurt aangerekend.

Lidmaatschap: dit is een abonnementsvorm waarbij je als lid intekent voor een bepaalde termijn en volgens een bepaalde betaalcyclus betaalt. Afhankelijk van het type lidmaatschap kun je wekelijks een of meerdere afspraken inplannen.

Lidmaatschappen

Bepalingen

Een lidmaatschap wordt bepaald door de invulling, de termijn, de betaalcyclus en het cyclusbedrag. De invulling is het pakket aan diensten en/of producten en de frequentie ervan waarop je als lid recht hebt gedurende een betaalcyclus. De betaalcyclus is doorgaans per maand of per jaar. Bij elke nieuwe betaalcyclus heb je als lid opnieuw recht op de invulling zoals die omschreven is. De termijn is de duur van het lidmaatschap en een veelvoud van de betaalcyclus. Het cyclusbedrag ten slotte is het lidgeld dat per betaalcyclus aangerekend wordt. Het cyclusbedrag is afhankelijk van de gekozen invulling en de verhouding termijn/betaalcyclus. Als je inschrijft voor een lidmaatschap, wordt er meestal een inschrijfgeld gevraagd.

De verschillende lidmaatschappen met de termijnen, betaalcyclussen en cyclusbedragen vind je terug op de website en in de studio.

Prijs

De prijs van een lidmaatschap omvat een inschrijfgeld en een cyclusbedrag. Het inschrijfgeld is eenmalig verbonden aan een nieuw lidmaatschap en het cyclusbedrag is afhankelijk van de verhouding betaalcyclus/termijn. Al die gegevens vind je vooraf terug op de website en achteraf op het getekende inschrijfformulier. Wordt er geen melding gemaakt van een inschrijfgeld, dan mag je ervan uitgaan dat er geen inschrijfgeld verschuldigd is. Inschrijfgelden zullen nooit met terugwerkende kracht aangerekend worden.

Inschrijvingen

Inschrijven voor een lidmaatschap doe je via een inschrijfformulier waarop duidelijk de invulling, de termijn, de betaalcyclus en het cyclusbedrag van het lidmaatschap terug te vinden zijn. Het inschrijfformulier wordt voor akkoord door beide partijen in de studio ondertekend of online door de algemene voorwaarden te accepteren. Ben je jonger dan 18 jaar, dan moet een ouder het inschrijfformulier meeondertekenen. Overeenkomstig met de wetgeving heb je bij een online inschrijving een wrakingsrecht van veertien dagen zonder enige vorm van gebruiksrecht.

Betalingen

Het inschrijfgeld en het eerste cyclusbedrag betaal je op het moment van de inschrijving. Dat kan via de voorziene betaalmogelijkheden in de studio of online indien van toepassing. De volgende cyclusbedragen zullen net voor de aanvang van de volgende betaalcyclus geïnd worden via een SEPA-domiciliëring, tenzij anders overeengekomen is. Je ontvangt vooraf een factuur waarop het te innen cyclusbedrag vermeld staat. Wanneer je een factuur – om welke reden dan ook – niet of niet tijdig ontvangt, is dat geen reden om een of meerdere betalingen te staken. Wij behouden ons het recht voor om facturen uitsluitend via e-mail te versturen. Gestuurde facturen hebben geen boekhoudkundige waarde.

Vorderingen

Als - om welke reden dan ook - een cyclusbedrag onbetaald blijft, volgt er een tweede betalingsverzoek. Wordt hier ook geen gevolg aan gegeven, dan zal na een ingebrekestelling een vordering ingesteld worden en het staat ons vrij deze uit te besteden aan een derde partij.

Een vordering houdt in dat we alle openstaande cyclusbedragen tot het einde van de afgesloten termijn onmiddellijk kunnen opeisen en verhogen met de wettelijke kosten en interesten. Betaalde inschrijfgelden en/of cyclusbedragen kunnen niet teruggevorderd worden.

Minimale termijn

Lidmaatschappen met een betaalcyclus per maand hebben – tenzij uitdrukkelijk anders vermeld – een minimale termijn van drie betalende maanden. Lidmaatschappen met een betaalcyclus per jaar hebben – tenzij anders uitgedrukt – een minimale termijn van één jaar. Na die periode heb je de mogelijkheid om je lidmaatschap te beëindigen (zie ‘Vroegtijdige uitschrijving’) of je lidmaatschap te downgraden naar een ander lidmaatschap en/of andere termijn (zie ‘Downgrade’). Alleen een upgrade van het lidmaatschap is niet gebonden aan een minimale termijn.

Reguliere beëindiging

Op het einde van de ingeschreven termijn zal je lidmaatschap automatisch eindigen. Je kunt dan wel je lidmaatschap verlengen met een minimale periode die gelijk is aan de betaalcyclus van het lidmaatschap. Wij behouden ons wel het recht om de dan gangbare prijzen te hanteren, of om het lidmaatschap te beëindigen.

Vroegtijdige uitschrijving

Als je – om welke reden dan ook – zou beslissen om je lidmaatschap vroegtijdig te beëindigen, dan vinden we dat natuurlijk jammer. Maar omdat we er niets aan hebben als je je niet meer goed voelt bij ons, heb je de mogelijkheid om je lidmaatschap – uiterlijk 10 dagen voor het einde van een lopende cyclus en rekening houdend met de minimale termijn (zie ‘Minimale termijn’) – vroegtijdig te beëindigen. Buiten de logische cumulatieve kosten zullen wij daarvoor geen extra kosten aanrekenen.

De cumulatieve kosten zijn het aantal maanden verschil in cyclusbedragen tussen het ingeschreven lidmaatschap en een lidmaatschap dat equivalent zou staan op het moment van uitschrijving. Als equivalent van het moment van uitschrijving nemen we de termijn die gelijk of lager ligt dan de betaalde termijn.

Uitschrijven doe je door een uitschrijfformulier met de vermelde cumulatieve kosten te ondertekenen en die kosten ook meteen te betalen. Als de betaalde cyclusbedrag(en) en/of de cumulatieve kosten achteraf gestorneerd worden in geval van een SEPA-domiciliëring, dan zullen we het lidmaatschap alsnog in zijn totaliteit invorderen.

Wanneer je door een ernstig letsel, handicap of ziekte hetzij permanent, hetzij langer dan zes maanden niet meer kunt deelnemen aan onze activiteiten, heb je het recht om je lidmaatschap te beëindigen zonder cumulatieve kosten. Als bewijs vragen we je om een document te laten invullen door je behandelende arts.

Opschorting

Je kunt een lidmaatschap met een betaalcyclus per maand opschorten als sporten voor een periode langer dan één maand niet meer mogelijk is. In dat geval wordt de betaling ook opgeschort. Als bewijs vragen we je om een document te laten invullen door je behandelende arts.

Per termijn van drie maanden kun je je lidmaatschap op eenvoudig verzoek twee volledige weken (van maandag tot en met zondag) laten opschorten. Het volstaat om uiterlijk tien dagen voor de gewenste opschortdatum een e-mail te sturen naar het adres van de studio waarin je duidelijk vermeldt welke weeknummer(s) je wenst op te schorten. In dat geval loopt de betaalcyclus wel gewoon verder, maar krijg je aan het einde van het lidmaatschap een inlooptermijn die gelijk is aan het totaal van de opgeschorte weken.

Overdraagbaarheid en terugbetaling

Zolang er geen betaalachterstanden zijn, mag je je lidmaatschap eenmalig overdragen aan derden. Als overdrager heb je geen recht op een terugbetaling, ook al is het einde van de betaalcyclus nog niet bereikt. Ook de overnemer heeft geen recht op een terugbetaling of op eventuele perioden die jij als overdrager hebt laten opschorten. De overnemer verliest ook het recht om het lidmaatschap nog eens over te dragen.

Een lidmaatschap kun je uitsluitend overdragen bij aanvang van een week en zolang je diezelfde week nog geen diensten en/of producten hebt gepuurd uit je over te dragen lidmaatschap.

Gezien onze soepele regeling voor het beëindigen, downgraden, opschorten en overdragen van lidmaatschappen komt een terugbetaling van lidgelden of inschrijfgelden – om welke reden dan ook – nooit in aanmerking.

Downgrade

Een lidmaatschap downgraden is mogelijk door je uit een actief lidmaatschap uit te schrijven en in te schrijven op een nieuw lidmaatschap, rekening houdend met de minimale termijn (zie ‘Minimale termijn’) en uiterlijk tien dagen voor het einde van een lopende cyclus. We zullen geen inschrijfkosten aanrekenen bij een downgrade.

Upgrade

Upgraden naar een ander lidmaatschap is altijd mogelijk. Hou er rekening mee je dat moet doen ten laatste tien dagen voor het einde van een lopende cyclus.

Beurtenkaarten

Begrippen

Beurtenkaarten bevatten minimaal 10 beurten die je altijd vooruitbetaalt in je Bodystyling-Club of via overschrijving. Beurtenkaarten zijn beschikbaar voor zowel de verschillende advieskuren als voor figuurbehoud. Afhankelijk van de beurtenkaart is het de bedoeling om aaneensluitend één of twee keer per week op afspraak te komen. Op de beurtenkaart noteren we elke afspraak en opgenomen beurt.

Geldigheidsduur

Als je een beurtenkaart aankoopt, leggen we – tenzij anders overeengekomen – een vervaldag vast. De periode dat een beurtenkaart houdbaar blijft, becijferen we door het aantal beurten te delen door 2,5 en dan nog eens te delen door de gekozen afspraakfrequentie per week. De uitkomst is het aantal maanden dat de beurtenkaart geldig blijft.

Bewijsrecht

Je bent zelf verantwoordelijk voor je beurtenkaart waarop zowel het aantal opgenomen beurten als de vervaldag vermeld staan. Een Bodystyling-club kent het aantal beurten en de vervaldatum enkel bij benadering. Bij verlies kijken we hoeveel beurten er nog openstonden en maken we een nieuwe beurtenkaart aan. In geval van discussie over het aantal openstaande beurten en/of de vervaldatum heeft de Bodystyling-club het finale beslissingsrecht.

Downgraden of upgraden

Iedere Bodystyling-club is vrij om onder eigen voorwaarden beurtenkaarten al dan niet te downgraden of te upgraden en eventuele kosten die daaraan verbonden zijn aan te rekenen.

Vervaldatum

Na de vervaldatum kunnen er geen rechten meer uit de beurtenkaart gepuurd worden. De Bodystyling-club is vrij om de vervaldatum al dan niet te verlengen onder eigen voorwaarden.

Overdraagbaarheid en terugbetalingen

Je kunt je beurtenkaart aan derden overgedragen op voorwaarde dat je of de overnemer de al opgenomen beurten bijbetaalt waardoor de overnemer opnieuw recht heeft op een volledige beurtenkaart zoals initieel aangekocht. Zo kan een Bodystyling-club haar diensten ook optimaal verzekeren ten aanzien van de overnemer.

Een terugbetaling van een beurtenkaart is op geen enkele manier mogelijk, tenzij anders en schriftelijk overeengekomen.

Opschorting

Je kunt een beurtenkaart opschorten als sporten voor een periode langer dan één maand niet meer mogelijk is. Als bewijs vragen we je om een document te laten invullen door je behandelende arts. Na akkoord zullen we de vervaldatum op de beurtenkaart aanpassen.

Afspraken

Bij Bodystyling zijn alle activiteiten op afspraak. Het is voor onze planning en voor de tevredenheid van onze leden absoluut nodig dat je minimaal tien minuten voor de afspraak aanwezig bent. Zo heb je nog voldoende tijd om je klaar te maken om aan de activiteit deel te nemen. Als je een activiteit ongeldig annuleert of verplaatst, zullen we de ingeplande activiteit aanrekenen.

Afsprakenregeling via e-mail

  • Via e-mail kun je tot twaalf uur vooraf een activiteit inplannen, geldig annuleren of geldig verplaatsen. We bekijken dan de beschikbaarheid en je ontvangt een bevestiging.

Afsprakenregeling via de Bodystyling-app

  • Via de Bodystyling-app kun je tot twee uur vooraf een activiteit inplannen.
  • Afspraken geldig annuleren of verplaatsten kan tot twaalf uur vooraf.

Afsprakenregeling via de telefoon

  • Via de telefoon kun je op elk moment vragen om een activiteit in te plannen. We kijken dan meteen naar de beschikbaarheid.
  • Een activiteit geldig verplaatsen kan tot acht uur voor de aanvang, tenzij die telefonisch verplaatst kan worden naar een ander tijdstip op dezelfde dag en al naargelang de beschikbaarheid.
  • Een activiteit geldig annuleren kan tot acht uur voor de aanvang.

Algemeen

De algemene voorwaarden van Bodystyling zijn van toepassing in elke Bodystyling-club en zijn onderdeel van elke overeenkomst tussen jou en een Bodystyling-club. We verwachten van jou als lid dan ook dat je akkoord gaan met de algemene voorwaarden zoals ze gesteld zijn.

Bodystyling heeft het recht om de algemene voorwaarden op elk moment, en zonder informatieplicht, aan te passen. Je vindt de algemene voorwaarden terug op de website van bodystyling.

Openinguren en sluitingsdagen

Elke Bodystyling-club heeft het recht om zijn openingsuren aan te passen en het aantal specifieke activiteiten te wijzigen. De openingsuren van elke Bodystyling-club vind je op de website terug.

Bezoekrecht

Bodystyling is – tenzij anders gefaciliteerd – uitsluitend ingericht voor dames met een minimale leeftijd van 14 jaar. Kinderen, peuters of baby’s zijn uiteraard welkom, maar moeten vergezeld zijn door een lid die er de volledige verantwoording voor draagt. Huisdieren, van welke aard of omvang ook, zijn niet toegelaten.

Gebruik lockers en douches

Als actief lid mag je de lockers en douches gratis gebruiken op eigen verantwoordelijkheid – tenzij anders vermeld in de Bodystyling-club. Verlies je de lockersleutels of neem je ze mee, dan kunnen we een forfaitair bedrag van 10 euro aanrekenen om de sleutel of het slot te vervangen. Douchegerief is niet in elke Bodystyling-club aanwezig en kun je het best zelf meenemen. We verwachten dat je na het douchen de douchefaciliteit netjes achterlaat.

Het gebruik van de thermocabine

We vragen dat je voor het gebruik van de thermocabine sportkleding en sport- of studiosokjes draagt en minimaal een handdoek meeneemt voor onder je rug en hoofd. Betreed de thermocabine nooit met schoeisel. Ook scherpe voorwerpen zoals juwelen, horloge, (kleding)spelden, sleutels of andere voorwerpen die krassen of zelfs scheuren in de bekleding kunnen veroorzaken, zijn niet toegelaten. Schade door scherpe voorwerpen die je toch, bewust of onbewust, in de thermocabine meeneemt, zal op jou verhaald worden.

Achtergelaten voorwerpen

Voorwerpen die je vergeet of achterlaat in een Bodystyling-club worden zes maanden bewaard. Na die periode is het de Bodystyling-club zelf die beslist wat er met de achtergelaten voorwerpen gebeurt en kun je er geen aanspraak meer op maken of er schade uit puren.

Rookverbod

Een Bodystyling-club is een sportclub. Daar geldt een totaal en wettelijk rookverbod, ook al is dat niet duidelijk aangegeven in of rond de club.

Wijziging betaalgegevens

Wijzigingen in de gegevens die een geautomatiseerde betaling onmogelijk maken moet je telkens tijdig (voor de volgende incassering) aanpassen of melden aan het filiaal waar je lid bent.

Privacy

We bewaren al je persoonlijke gegevens zorgvuldig en eerbiedigen je privacy. De privacyverklaring vind je terug op onze website.

Risico en aansprakelijkheid

Een Bodystyling-club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële of immateriële schade bij verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen. Je mag onze lockers vrij gebruiken, maar ze bieden geen garanties op dat vlak. De Bodystyling-club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen in of aan onze club. Sporten kunnen spierpijnen en/of blessures veroorzaken die niet te verhalen zijn op de club of op onze coaches.

Klachten

Voor klachten kun je in de eerste plaats terecht bij de filiaalhouder. Als dat geen oplossing biedt, kun je het best je klacht naar info@bodystyling.be sturen.

Geschillen

Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten die aangegaan zijn door de leden van een Bodystyling-club is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Bij een geschil is de rechtbank van het arrondissement van de Bodystyling-club bevoegd.

download in PDF