proefpakket aan € 49,- contacteer ons

Begrippen

Algemene voorwaarden: de voorwaarden die van toepassing zijn op elke Bodystyling-club en die je terugvindt op de Bodystyling-website.

Afspraken: in een Bodystyling-club werken we altijd op afspraak, dus op een specifieke datum en een specifiek uur dat je vooraf vastlegt.

Proefpakket: een proefpakket is een voordeelpakket ter kennismaking. Enerzijds leer je onze werkwijze kennen en anderzijds luisteren wij naar hetgeen jij wil bereiken met bodystyling. Aan de hand daarvan zal er een traject opgesteld worden dat het best bij je past.

Individuele lessen: dit zijn persoonlijk uitgewerkte en begeleide oefeningen die in een warmte-sportcabine uitgevoerd worden. Om alles betaalbaar te houden, wordt onze aandacht gelijktijdig verspreid over een zeer kleine groep klanten.

groepslessen: zijn dynamische uitgewerkte lessen waarbij je samen met andere leden van quasi hetzelfde niveau dezelfde oefeningen uitvoert in een warmte-sportcabine. Groepslessen zijn al naar gelang beschikbaarheid en de club zal oordelen of jij een bepaalde groepsles aankan.

Bodycheck: is een impedantie meting doorheen je lichaam en meet buiten je gewicht en BMI ook je vetpercentage, lichaamsvocht, botmassa, … Een bodycheck is geen exacte wetenschap maar geeft je wel een beeld van je toestand of evolutie.

Skinrevita: dit is een actief verrijkte zuurstofkuur dat je huid helemaal revitaliseert. Een Skinrevita-therapie duurt ongeveer vijftien minuten.

Skinpack: zijn een aantal Skinrevita sessies

Traject: Je kan bij Bodystyling komen om te sporten, om gezonder te worden, om te ontgiften. Maar evenzeer om centimeters of gewicht te verliezen. Of zoek je een wapen tegen de meno. Deze uiteenlopende doelen benodigen een aparte aanpak. De aanpak die het best bij jouw past noemen we een traject. Een traject, standaard of helemaal op maat is gratis - uitgezonderd bijkomende producten -.

Leden: ben je klant bij bodystyling en heb je een lidmaatschap of een beurtenkaart lopen, dan noemen we je met trots een actief lid. Actieve leden hebben toegang tot de klantenApp en kunnen deelnemen aan thema’s en challenges.

Gasten: Schrijf je je in voor een kennismaking of een proefbuert, dan noemen we een je gast of gastlid. Je mag beperkt van onze faciliteiten gebruik maken.

Bodystyling-club: elk Bodystyling-filiaal is een entiteit op zich en wordt een club of Bodystyling-club genoemd.

Coaches: dit zijn de medewerkers in een Bodystyling-club. Ze kunnen gespecialiseerd zijn in zowel body, food of mind. Ze coachen jou om je doel op een zo performant mogelijke manier te behalen.

Warmtecabine: Sporten doe je bij ons doorgaans liggend in een cabine die verwarmd is tot ca. lichaamstemperatuur. Op deze manier worden je spieren opgewarmd en wordt sporten makkelijker en doeltreffender, zonder extreme spierpijnen.

Foodbespreking: wens je gewicht te verliezen of heb je een voedingsgevoelige aandoening, dan kan je beroep doen op onze voedingscoach. Heb je een Foodpack genomen, dan heb je hierop sowieso al recht.

Foodpack: met een optioneel Foodpack worden je centimeter- en gewichtsverlies periodiek gemeten en nauwkeurig opgevolgd. Je houdt een voedingsdagboek bij dat uitvoerig onder de loep wordt genomen. Onze voedingsconsulente doorbreekt slechte patronen en evalueert en stuurt constant bij.

Eetschriftje (of eetdagboekje): Heb je een Foodpack, dan krijg je een invulboekje mee waarin je je dagelijkse voeding noteert. Op deze manier kunnen we minder goede eet (en/of drink) patronen ontdekken en aanpassen.

FoodApp : bodystyling beschikt over een interessante FoodApp waarbij je kan ingeven wat en wanneer je iets eet. De FoodApp is gratis, ook zonder Foodpack, en geeft een goede indicatie maar is minder effectief dan een eetschriftje. Opgelet: de FooApp is niet in alle studio's beschikbaar.

Beurtenkaart: dit is een aankoop in de vorm van een bepaald aantal beurten die je binnen een gestelde termijn moet opnemen. Bij iedere gemaakte afspraak wordt een beurt aangerekend.

Lidmaatschap: dit is een abonnementsvorm waarbij je als lid intekent voor een bepaalde termijn en volgens een bepaalde betaalcyclus betaalt. Afhankelijk van het type lidmaatschap kun je wekelijks een of meerdere afspraken inplannen.

Lidmaatschappen

Bepalingen

Een lidmaatschap wordt bepaald door de invulling, de termijn, de betaalcyclus en het cyclusbedrag. De invulling is het pakket aan diensten en/of producten en de frequentie ervan waarop je als lid recht hebt gedurende een betaalcyclus. De betaalcyclus is doorgaans per maand of per jaar. Bij elke nieuwe betaalcyclus heb je als lid opnieuw recht op de invulling zoals die omschreven is. De termijn is de duur van het lidmaatschap en een veelvoud van de betaalcyclus. Het cyclusbedrag ten slotte is het lidgeld dat per betaalcyclus aangerekend wordt. Het cyclusbedrag is afhankelijk van de gekozen invulling en de verhouding termijn/betaalcyclus. Als je inschrijft voor een lidmaatschap, wordt er meestal een inschrijfgeld gevraagd.

De verschillende lidmaatschappen met de termijnen, betaalcyclussen en cyclusbedragen vind je terug op de website en in de studio.

Prijs

De prijs van een lidmaatschap omvat een inschrijfgeld en een cyclusbedrag. Het inschrijfgeld is eenmalig verbonden aan een nieuw lidmaatschap en het cyclusbedrag is afhankelijk van de verhouding betaalcyclus/termijn. Al die gegevens vind je vooraf terug op de website en achteraf op het getekende inschrijfformulier. Wordt er geen melding gemaakt van een inschrijfgeld, dan mag je ervan uitgaan dat er geen inschrijfgeld verschuldigd is. Inschrijfgelden zullen nooit met terugwerkende kracht aangerekend worden.

Inschrijvingen

Inschrijven voor een lidmaatschap doe je via een inschrijfformulier waarop duidelijk de invulling, de termijn, de betaalcyclus en het cyclusbedrag van het lidmaatschap terug te vinden zijn. Het inschrijfformulier moet door het lid in de studio ondertekend worden of online door de algemene voorwaarden te accepteren. Ben je jonger dan 18 jaar, dan moet een ouder het inschrijfformulier mee ondertekenen. Overeenkomstig met de wetgeving heb je bij een online inschrijving een wrakingsrecht van veertien dagen, enkel en alleen indien je nog geen gebruik zou gemaakt hebben van onze faciliteiten.

Betalingen

Cyclusbedragen (lidgelden) zullen ca. 7 dagen voor de aanvang van de volgende betaalcyclus geïnd worden via een SEPA-domiciliëring, tenzij anders overeengekomen is. Het inschrijfgeld en het eerste cyclusbedrag zal ca. 7 dagen na de inschrijving geïnd worden of rechtstreeks via de voorziene betaalmogelijkheden in de studio.

Voor iedere inning wordt een kassabon aangemaakt. Dit is op eerste verzoek beschikbaar in de club. Clubs behouden zich het recht voor om kassabons uitsluitend via e-mail te versturen. Indien gewenst kan er voor btw-houders een factuur aangemaakt worden. Gelieve dit voor inschrijving of voor de volgende betaalcyclus aan te vragen.

Vorderingen

Als - om welke reden dan ook - een cyclusbedrag onbetaald blijft, volgt er een tweede betalingsverzoek. Wordt hier ook geen gevolg aan gegeven, dan zal na een ingebrekestelling een vordering ingesteld worden en het staat ons vrij deze uit te besteden aan een derde partij.

Een vordering houdt in dat we alle openstaande cyclusbedragen tot het einde van de afgesloten termijn onmiddellijk kunnen opeisen en verhogen met de wettelijke kosten en interesten. Betaalde inschrijfgelden en/of cyclusbedragen kunnen niet teruggevorderd worden.

Minimale termijn

Lidmaatschappen met een betaalcyclus per maand hebben – tenzij uitdrukkelijk anders vermeld – een minimale termijn van drie betalende maanden. Lidmaatschappen met een betaalcyclus per jaar hebben – tenzij anders uitgedrukt – een minimale termijn van één jaar. Na de minimale periode heb je de mogelijkheid om je lidmaatschap te beëindigen (zie ‘Vroegtijdige uitschrijving’), of je lidmaatschap te downgraden naar een ander lidmaatschap, of naar een andere termijn (zie ‘Downgrade’). Alleen een upgrade van het lidmaatschap is niet gebonden aan een minimale termijn.

Reguliere beëindiging

Op het einde van de ingeschreven termijn zal je lidmaatschap automatisch verlengd worden. Zo kan je aan dezelfde voorwaarden* verder sporten met een maandelijkse opzeg. Wil je niet dat je lidmaatschap automatisch verlengd word, laat het ons dan minimaal 14 dagen voor de beëindiging weten via email.

* bij een verlengd lidmaatschap sport je verder aan de prijs van het lidmaatschap dat je hebt afgesloten. Bodystyling behoudt zich wel het recht om de dan gangbare prijzen te hanteren.

Vroegtijdige beëindiging

Als je – om welke reden dan ook – zou beslissen om je lidmaatschap vroegtijdig te beëindigen, dan vinden we dat natuurlijk jammer. Maar omdat we er niets aan hebben als je je niet meer goed voelt bij ons, heb je de mogelijkheid om je lidmaatschap – uiterlijk 14 dagen voor het einde van een lopende cyclus en rekening houdend met de minimale termijn (zie ‘Minimale termijn’) – vroegtijdig te beëindigen. Buiten de logische cumulatieve kosten zullen wij daarvoor geen extra kosten aanrekenen.

De cumulatieve kosten zijn het aantal maanden verschil in cyclusbedragen tussen het ingeschreven lidmaatschap en een lidmaatschap dat equivalent zou staan op het moment van uitschrijving. Als equivalent van het moment van uitschrijving nemen we de termijn die gelijk of lager ligt dan de betaalde termijn.

Uitschrijven doe je door een uitschrijfformulier met de vermelde cumulatieve kosten te ondertekenen en die kosten ook meteen te betalen. Als de betaalde cyclusbedrag(en) en/of de cumulatieve kosten achteraf gestorneerd worden in geval van een SEPA-domiciliëring, dan zullen we het lidmaatschap alsnog in zijn totaliteit invorderen.

Wanneer je door een ernstig letsel, handicap of ziekte hetzij permanent, hetzij langer dan twaalf maanden niet meer kunt deelnemen aan onze activiteiten, heb je het recht om je lidmaatschap te beëindigen zonder cumulatieve kosten. Als bewijs vragen we je om een document te laten invullen door je behandelende arts.

Let op! indien je je lidmaatschap vroegtijdig beëindigt, dan vervallen alle eventuele opschortingen en toegevoegde periodes die aan je lidmaatschap verbonden zouden zijn.

Pauzeren

Je kunt een lidmaatschap met een betaalcyclus per maand pauzeren als sporten voor een periode langer dan één maand niet meer mogelijk is. In dat geval wordt de betaling ook gepauzeerd. Als bewijs vragen we je om een document te laten invullen door je behandelende arts.

Opschortingen

Per termijn van drie maanden kun je je lidmaatschap op eenvoudig verzoek een volledige week (van maandag tot en met zondag) laten opschorten. Het volstaat om uiterlijk 14 dagen voor de gewenste opschortdatum een e-mail te sturen naar het adres van de studio waarin je duidelijk vermeldt welke weeknummer(s) je wenst op te schorten. In dat geval loopt de betaalcyclus wel gewoon verder, maar krijg je aan het einde van het lidmaatschap een inlooptermijn die gelijk is aan het totaal van de opgeschorte weken. Opschortweken zijn cumuleerbaar binnen het initiële lidmaatschap. Bij het verlengen van een lidmaatschap blijven dezelfde opschortrechten van kracht. Indien een lidmaatschap vroegtijdig beëindigd wordt, dan vervalt de opgebouwde inloopperiode automatisch en kan je hieruit geen rechten meer puren. Een terugbetaling van genomen opschortingen is in geen geval mogelijk.

Toegevoegde periodes

Toegevoegde periodes zijn extra periodes die kunnen toegevoegd worden aan je lidmaatschap. Voorbeelden zijn opschortingen, een gratis periode door acties of wedstrijden, enz ... De toegevoegde periodes kunnen enkel opgenomen worden indien het hele lidmaatschap doorlopen en betaald werd. Bij een vroegtijdige beëindiging vervallen deze toegevoegde periodes automatisch en kan je hieruit geen rechten meer puren. Een terugbetaling van toegevoegde periodes is in geen geval mogelijk.

Overdraagbaarheid en terugbetaling

Zolang er geen betaalachterstanden zijn, mag je je lidmaatschap eenmalig overdragen aan derden. Als overdrager heb je geen recht op een terugbetaling, ook al is het einde van de betaalcyclus nog niet bereikt. Ook de overnemer heeft geen recht op een terugbetaling of op eventuele perioden die jij als overdrager hebt laten opschorten. De overnemer verliest ook het recht om het lidmaatschap op zijn/haar beurt nog eens verder over te dragen.

Een lidmaatschap kun je uitsluitend overdragen bij aanvang van een week en zolang je diezelfde week nog geen diensten en/of producten hebt gepuurd uit je over te dragen lidmaatschap. Voor het overdragen van een lidmaatschap kan een forfaitaire kost van 40 euro aangerekend worden.

Gezien onze soepele regeling voor het beëindigen, downgraden, opschorten en overdragen van lidmaatschappen komt een terugbetaling van lidgelden of inschrijfgelden – om welke reden dan ook – nooit in aanmerking.

Downgrade

Een lidmaatschap downgraden is mogelijk door je uit een actief lidmaatschap uit te schrijven en in te schrijven op een nieuw lidmaatschap, rekening houdend met de minimale termijn (zie ‘Minimale termijn’) en uiterlijk 14 dagen voor het einde van een lopende cyclus. We rekenen geen inschrijfkosten aan bij een downgrade.

Upgrade

Upgraden naar een ander lidmaatschap bij een nieuwe cyclus is altijd mogelijk. Hou er rekening mee dat je dit ten laatste 14 dagen voor het einde van een lopende cyclus moet kenbaar maken.

Beurtenkaarten

Beurtenkaarten bevatten minimaal 10 beurten die je altijd vooruitbetaalt in je Bodystyling-Club. Op de beurtenkaart noteren we elke afspraak en iedere opgenomen beurt.

Geldigheidsduur

Als je een beurtenkaart aankoopt, leggen we – tenzij anders overeengekomen – een vervaldag vast. De periode dat een beurtenkaart houdbaar blijft, is 1 week per beurt na aanvang. Een 20-beurtenkaart bijvoorbeeld, blijft 20 weken geldig na aanvang.

Bewijsrecht

Je bent zelf verantwoordelijk voor je beurtenkaart waarop zowel het aantal opgenomen beurten als de vervaldag vermeld staan. Jij bent verantwoordelijk om de vervaldatum in het oog te houden. Bij verlies maken we een nieuwe beurtenkaart aan en in geval van discussie over het aantal openstaande beurten en/of de vervaldatum heeft de Bodystyling-club het finale beslissingsrecht.

Downgraden of upgraden

Iedere Bodystyling-club is vrij om onder eigen voorwaarden beurtenkaarten al dan niet te downgraden of te upgraden en eventuele kosten die daaraan verbonden zijn aan te rekenen.

Vervaldatum

Na de vervaldatum kunnen er geen rechten meer uit de beurtenkaart gepuurd worden. De Bodystyling-club is vrij om de vervaldatum al dan niet te verlengen onder eigen voorwaarden.

Overdraagbaarheid en terugbetalingen

Je kunt je beurtenkaart aan derden overgedragen op voorwaarde dat jij of de overnemer de al opgenomen beurten bijbetaalt. Hierdoor heeft de overnemer opnieuw recht op een volledige beurtenkaart zoals initieel aangekocht. Zo kan een Bodystyling-club haar diensten ook optimaal verzekeren ten aanzien van de overnemer.

Een terugbetaling van een beurtenkaart is op geen enkele manier mogelijk, tenzij anders en schriftelijk overeengekomen. Indien er toch een terugbetaling afgesproken wordt, zal er een administratieve kost van 50 euro aangerekend worden.

Opschorting

Je kunt een beurtenkaart opschorten als sporten voor een periode langer dan één maand niet meer mogelijk is. Als bewijs vragen we je om een document te laten invullen door je behandelende arts. Na akkoord zullen we de vervaldatum op de beurtenkaart aanpassen.

Afspraken

Bij Bodystyling zijn alle activiteiten op afspraak. Het is voor onze planning en voor de tevredenheid van onze leden absoluut nodig dat je minimaal tien minuten voor de afspraak aanwezig bent. Zo heb je nog voldoende tijd om je klaar te maken om aan de activiteit deel te nemen. Als je een activiteit ongeldig annuleert of verplaatst, zullen we de ingeplande activiteit aanrekenen.

Afsprakenregeling via e-mail

  • Via e-mail kun je tot twaalf uur vooraf een activiteit inplannen, geldig annuleren of geldig verplaatsen. We bekijken dan de beschikbaarheid en je ontvangt een bevestiging.

Afsprakenregeling via de Bodystyling-app

  • Via de Bodystyling-app kun je tot twee uur vooraf een activiteit inplannen.
  • Afspraken geldig annuleren of verplaatsten kan tot 12 uur vooraf. Let op, want we hanteren een geautomatiseerd system. Indien je je afspraak 11h en 59m vooraf annuleert of verplaatst, zal deze automatisch aangerekend worden.

Afsprakenregeling via de telefoon

  • Via de telefoon kun je op elk moment vragen om een activiteit in te plannen. We kijken dan meteen naar de beschikbaarheid.
  • Een activiteit geldig verplaatsen kan tot acht uur voor aanvang, tenzij de activiteit verplaatst kan worden naar een ander tijdstip op dezelfde dag en al naargelang de beschikbaarheid.
  • Een activiteit geldig annuleren kan tot acht uur voor de aanvang.

Algemeen

De algemene voorwaarden van Bodystyling zijn van toepassing in elke Bodystyling-club en zijn onderdeel van elke overeenkomst tussen jou en een Bodystyling-club. We verwachten van jou als lid dan ook dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden zoals ze gesteld zijn.

Bodystyling heeft het recht om de algemene voorwaarden op elk moment, en zonder informatieplicht, aan te passen. Je vindt de algemene voorwaarden terug op de website van bodystyling.

Openinguren en sluitingsdagen

Elke Bodystyling-club heeft het recht om zijn openingsuren aan te passen en het aantal specifieke activiteiten te wijzigen. De openingsuren van elke Bodystyling-club vind je op de website terug. Indien een bodystyling-club langer dan 3 opeenvolgende dagen gesloten is tijdens haar reguliere openingsuren, zal zij voor deze dagen een compensatie uitwerken in de vorm van het pauzeren of opschorten van de betaling voor deze periode.

Overmacht

Wanneer er sprake van tijdelijke sluiting door overmacht zoals bv natuurrampen, schadegevallen, pandemieën, oorlog, enz ... waardoor een operationele werking tijdelijk niet meer mogelijk of toegelaten is, behouden onze bodystyling-clubs het recht om alle financiële aangegane engagementen verder uit te puren. Iedere bodystyling-club kan op zich beslissen om periodieke betalingen te compenseren middels een digitaal aanbod, een aanbod op locatie of om haar aanbod op te schorten of te pauzeren zolang de club gesloten moet blijven wegens overmacht, hetzij deels, hetzij in zijn geheel.

Bezoekrecht

Bodystyling is – tenzij anders gefaciliteerd – uitsluitend ingericht voor dames met een minimale leeftijd van 14 jaar. Kinderen, peuters of baby’s zijn uiteraard welkom, maar moeten vergezeld zijn door een lid die er de volledige verantwoording voor draagt. Huisdieren, van welke aard of omvang ook, zijn helaas niet toegelaten.

Gebruik lockers en douches

Als actief lid mag je de lockers en douches gratis gebruiken op eigen verantwoordelijkheid – tenzij anders vermeld in de Bodystyling-club. Verlies je de lockersleutels of neem je ze mee, dan kunnen we een forfaitair bedrag van 10 euro aanrekenen om de sleutel of het slot te vervangen. Douchegerief is niet in elke Bodystyling-club aanwezig en kun je het best zelf meenemen. We verwachten dat je na het douchen de douchefaciliteit netjes achterlaat.

Het gebruik van de warmtecabine

We vragen dat je voor het gebruik van de warmtecabine sportkleding en sport- of studiosokjes draagt en minimaal een handdoek meeneemt voor onder je rug en hoofd. Betreedt de warmtecabine nooit met schoeisel. Ook scherpe voorwerpen zoals juwelen, horloge, (kleding)spelden, sleutels of andere voorwerpen die krassen of zelfs scheuren in de bekleding kunnen veroorzaken, zijn niet toegelaten. Schade door scherpe voorwerpen die je toch, bewust of onbewust, in de warmtecabine meeneemt, zal op jou verhaald worden.

Achtergelaten voorwerpen

Voorwerpen die je vergeet of achterlaat in een Bodystyling-club worden zes maanden bewaard. Na die periode is het de Bodystyling-club zelf die beslist wat er met de achtergelaten voorwerpen gebeurd en kun je er geen aanspraak meer op maken of er schade uit puren.

Rookverbod

Een Bodystyling-club is een sportclub. Daar geldt een totaal en wettelijk rookverbod, ook al is dat niet duidelijk aangegeven in of rond de club.

Wijziging betaalgegevens

Wijzigingen in de gegevens die een geautomatiseerde betaling onmogelijk maken moet je telkens tijdig (voor de volgende incassering) aanpassen of melden aan het filiaal waar je lid bent.

Privacy

We bewaren al je persoonlijke gegevens zorgvuldig en eerbiedigen je privacy. De privacyverklaring vind je terug op onze website.

Risico en aansprakelijkheid

Een Bodystyling-club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële of immateriële schade bij verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen. Je mag onze lockers vrij gebruiken, maar ze bieden geen garanties op dat vlak. De Bodystyling-club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen in of aan de club. Sporten kunnen spierpijnen en/of blessures veroorzaken die niet te verhalen zijn op de club of op onze coaches.

Klachten

Voor klachten kun je in de eerste plaats terecht bij de filiaalhouder. Als dat geen oplossing biedt, kun je het best je klacht naar info@bodystyling.be sturen.

Geschillen

Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten die aangegaan zijn door de leden van een Bodystyling-club is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Bij een geschil is de rechtbank van het arrondissement van de Bodystyling-club bevoegd.


De algemene voorwaarden kan je hier afdrukken.

Algemene Voorwaarden Januari 2023

Algemene Voorwaarden Maart 2020